නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Casino style blackjack gameplay - with virtual money, soothing music and cool sound effects. Good for both beginners looking to learn the game and experts who want to sharpen theirs. Game features include insurance, double down, split bet and surrender, statistics to monitor win/loss/tie percentages, assisted mode for beginners, game basics and table rules, random number of decks for each game. No images are used in the gameplay. All content rendered at runtime to ensure the game looks beautiful on all form factors and screen sizes. Game looks beautiful on landscape as well as portrait mode, on small tablet as well as on living room TV.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v1.3.0.0 - 20 Jun, 2016 - New: Updated to universal app. - Fixed: Adapted UI for phone screens. v1.2.1.1 - 27 Oct, 2013 - New: Added tutorial and settings configuration popup for first time users. - Fixed: Dealer hole card not being shown on player bust. - Fixed: Blackjack odds returned on splits. - Fixed: Player allowed to Split or double down on dealer blackjack. - Fixed: Stand on 1st split disables the Double Down for 2nd split. v1.2.0.1 - 20 Oct, 2013 - New: Added layout compatibility for snapped mode. - Fixed: Removed deprecated API calls for 8.1 release. v1.1.0.1 - 11 Feb, 2013 - New: Added Double Down - New: Added Surrender - New: Added Share contract - Fixed: Improved AI prediction + Minor Fixes

විශේෂාංග

  • Insurance bet
  • Double down
  • Split bet
  • Surrender
  • Assisted mode
  • Statistics to monitor win/loss/tie percentage
  • Game content rendered at runtime
  • Share with your friends

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Dhirendra Rastogi

හිමිකම

Copyright © 2012-2016, Dhirendra Rastogi

වැඩිදියුණුකරු

Dhirendra Rastogi

නිකුතු දිනය

2012-11-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

27.34 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

BlackjackFree සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට