Bleeding Edge - Punk Pack
Bleeding Edge - Punk Pack
වර්තමානයේ Bleeding Edge - Punk Pack ලබා ගත නොහැකිය.
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.
මෙම අන්තර්ගතයට ක්‍රීඩාවක් (වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය වේ.

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Pre-order now or play with Xbox Game Pass to get access to the Closed Beta! You will get: - Access to the Bleeding Edge Closed Beta in 2020: Closed Beta 1 on February 14th Closed Beta 2 on March 13th Be the first to play Bleeding Edge before it launches on March 24th! Plus, pre-order now or play with Xbox Game Pass in the first week of launch (by March 31st 2020) to receive the exclusive Punk Pack! - 3 exclusive fighter skins: Punk Rock Niđhöggr Butterpunk Buttercup Outrider ZeroCool - Rioter’s Hoverboard - Make Your Mark in-game Sticker Pack - 3 bonus taunts

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

Bleeding Edge and Ninja Theory are registered trade marks of Microsoft Corporation in the UK and elsewhere. © 2019 Microsoft. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Ninja Theory Ltd

ආසන්න වශයෙන් තරම

10.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සටන් කිරීම

මෙම යෙදුමට හැකියි

S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

නිදහස්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම නිෂ්පාදනය Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට