මුල් මිල USD$29.99 විය, වර්තමාන මිල USD$7.49
75% වට්ටම් • 2 දවස් වම්
Xbox මත ඔන්ලයින් බහු ධාවකයට Xbox Live Gold (දායකත්වය වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය කෙරේ.

Cloud enabled: Requires Xbox Game Pass Ultimate & compatible controller, both sold separately. Select regions & devices.Learn more

+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම

ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. අවම බලැති මෙහෙයුම් පද්ධතිය අවශ්‍ය වේ: Windows 10 මැයි 2019 යාවත්කාල.පද්ධති අවශ්‍යතා බලන්න

 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Team Up. Cause Chaos. Grab your team and tear it up in Bleeding Edge, an electrifying online brawler where every fighter comes mechanically enhanced for mayhem! Choose your fighter from a diverse cast of colourful characters from the edges of society: burn rubber as bold and beautiful Buttercup with her detachable saw blade arms, wreak havoc as Black-Metal rocker Niđhöggr with his electrifying guitar solos or slash up the streets as Daemon, New York’s most wanted assassin. Come. Join us. The cybernetic clash of the century is about to begin! Play with Xbox Game Pass in the first week of launch (by March 31st 2020) to receive the exclusive Punk Pack! NO STOPPING US Synergise with your teammates to become an unstoppable force in the face of your enemies – freeze foes in time, control minds, ride missiles and unleash electrifying guitar solos in exhilarating action combat that rewards technique, timing and teamwork. TREACHEROUS TERRAIN Use your environment to your advantage with deadly arena hazards and gain the upper hand in moments of chaos. Yank opponents into a high voltage electric fence with Buttercup’s saw blade. Charge enemy aggressors into the path of an oncoming train with Makutu’s shoulder barge. Trap careless enemies within Maeve’s magical cage and light a raging fire beneath their very feet. MOD YOUR COMBAT, SHOW YOUR STYLE Power up your fighters' weapons and abilities from a vast arsenal of cybernetic parts, all earnable through gameplay. Customise your hoverboard mounts to ride with style across the vibrant cyberpunk arenas of Bleeding Edge.

තිරදසුන්

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Xbox Game Studios

හිමිකම

Bleeding Edge and Ninja Theory are registered trade marks of Microsoft Corporation in the UK and elsewhere. © 2019 Microsoft. All rights reserved.

වැඩිදියුණුකරු

Ninja Theory Ltd

නිකුතු දිනය

2020-03-24

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සටන් කිරීම

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
අතිරේක මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරන්න.
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
S-ප්රකාරයේ Windows 10 උපාංගයක ස්ථාපනය කළ නොහැක

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

නිදහස්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න. ස්ථාපනය සඳහා පරිපාලක අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Bleeding Edge වෙබ් අඩවිය
Bleeding Edge සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට