වර්තමානයේ Blitz Brigade: Rival Tactics ලබා ගත නොහැකිය.
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

The most badass gun show on Windows® just got upgraded with the latest in real-time tactical combat! In Blitz Brigade: Rival Tactics, deploy unit after unit in a fast-paced tactical game that lets you build an 8-man squad of doom from a pool of dozens of heroes, vehicles and power-ups. Will you deploy a steady stream of light and agile troops or bet it all on a few crushing waves of armored vehicular carnage? Will you run in guns blazing through the enemy frontline or battle them from afar with rockets and artillery? The combinations and strategies are infinite! Supplies and goodies provided by Central Command will keep your army growing and open up new pathways to destruction. Do well on the battlefield, and you will be rewarded with crates full of weapons and tools of mayhem to collect and upgrade. Expand the Blitz Brigade saga as you recruit iconic heroes like the notorious Satoru Hokama, the always dapper Duncan McCracken, and the explosive Albert Donati to your squad! Join old friends and new allies in a vibrant reimagining of the Blitz Brigade universe and become the greatest commander of all! • Fight in skirmishes with rivals from all around the world. • Unlock, upgrade, and deploy dozens of units and power-ups in all-out war. • Join a Faction and build a strong community of allies. • Receive gifts and donations from Faction buddies and help them advance up the ladder. • Collect and use iconic characters from the world of Blitz Brigade. Contains in-app purchases. A network connection is required to play the game. _____________________________________________ Visit our official site at http://gmlft.co/website_EN Check out the new blog at http://gmlft.co/central Don't forget to follow us on social media: Facebook: http://gmlft.co/SNS_FB_EN Twitter: http://gmlft.co/SNS_TW_EN Instagram: http://gmlft.co/GL_SNS_IG YouTube: http://gmlft.co/GL_SNS_YT This app allows you to purchase virtual items within the app and may contain third-party advertisements that may redirect you to a third-party site. Privacy Policy: http://www.gameloft.com/en/privacy-notice Terms of Use: http://www.gameloft.com/en/conditions-of-use End-User License Agreement: http://www.gameloft.com/en/eula

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

New emotes, new assets and more await you! • Battle Emotes: Choose between fair play and bad manners • New Assets: Boom Wheel and Rocket Bird! • Server Merge: More opponents, stronger competition • New visual effects and user-interface improvements • Improved battery usage • Various balance changes and bug fixes

විශේෂාංග

  • REAL OPPONENTS: No more fighting bots. In Rival Tactics, every match is against a real player.
  • FUN TACTICAL GAMEPLAY: Enjoy fast-paced tactical skirmishes anywhere, anytime.
  • FOUR GAME MODES: Different game modes ensure that you will never run out of challenges.
  • RETURNING CHAMPIONS: Reconnect with old friends and foes from the Blitz Brigade universe.
  • MULTIPLAYER OPTIONS: Make friends and enemies using a robust multiplayer system.
  • BADASS VISUALS: Enjoy warfare with stunning stylized graphics and high-quality sound.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gameloft.

හිමිකම

© 2017 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the Gameloft logo and Rival Tactics are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

නිකුතු දිනය

2017-04-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

141.8 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට