නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Block City Wars - Pixel Strike is a fun 2 player shooting game in block simcity. Pick your hero! Battle your enemies! Make your strategy, then shoot your way through block word and destroy the opposition! Choose your Hero from troops and win arena battle full of blocky cars and blocky enemies - dodge, shoot, and destroy! Fast paced competitive online top-down shooter! Accomplish impossible given by mafia bosses. Drive awesome cars, parkour and escape from police. Get the coolest guns and dominate over your enemies. Battle with your friends and become grand theft gangster! Pick the best guns and win big block craft battles ! Jump into these blocky wars! After the battles earn new gear to outfit you Star Guardian on the battlefield. Gun for the top of the leaderboard ranks and force your friends to admit your the best in the galaxy. Craft your city! Can you be new minecraft pixel gun hero? Shoot, and destroy your opponents like in gta grand theft auto ! If you and your friend are looking for a fun game to play at the same time, on the same computer, this should be exactly what you are expecting. Start shooting and enjoy Block City Wars - Pixel Strike! Block City Wars - Pixel Strike - Gun down in pixel craft wars - Pixel perfect blocky graphics - Fun enemy AI join the battlegrounds - Cool 3D graphics like games minecraft ; pixel gun ; blocky cars ; world of cubes ; exploration craft and block craft 3D Disclaimer: Block City Wars - Pixel Strike is not an official application of Mojang. Minecraft is a trademark of Mojang AB, and this product isn’t connected with or approved by the developers of this game.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Avengers Craft Games

නිකුතු දිනය

2019-04-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

70.8 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට