නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Bonkies is a jolly party game about cooperation, space construction and the joys of colonising the solar system as a team of monkeys. You and your prime mates will be tasked with raising all sorts of quirky constructions on distant planets, by stacking blocks so they fit a given outline. To do so, you will have to team up with other space faring animals and master the use of your trusty apequipment - a banana-fuelled jetpack and a powerful robo-arm. On top of that, you’ll have to utilise the wackiest kinds of blocks (magnets, rockets and even nuclear fusion are no strangers for a well-trained astronaut like yourself), and work in exotic and not-quite-monkey-friendly places. Who said space construction was going to be easy? Monkey around with your friends! Moving heavy blocks is no small feat. Fortunately, up to 4 friends can join forces together to carry this burden (or drop it on each other's heads). Monkey around by yourself Waiting for friends to join you? Don’t worry! You can have fun in the single player campaign! Fancy blocks for every occasion To make the job more interesting, you’ll find some rather unusual blocks at your disposal. If you thought this would all be easy, wait until you have to try and catch a stray rocket block flying around, or handle an explosive nuclear fusion cube. Choose your chimpion Animals of all shapes and sizes come to help out, thumb-owners or not! Monkeys, dogs, cats (possibly a unicorn too?) - you name it! They’re all eager to suit up and monkey around. Earn your bananas Bananas are the space food of the future! Secure your bunch by beating the time scores, and if you gather enough, you’ll unlock some new buddies!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Crunching Koalas

හිමිකම

Bonkies ™ & © Studio Gauntlet. Licensed by Crunching Koalas.

වැඩිදියුණුකරු

Studio Gauntlet

නිකුතු දිනය

2021-08-18

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පවුල සහ දරුවන්

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Bonkies Demo වෙබ් අඩවිය
Bonkies Demo සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට