මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$0.99
USD$0.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

BoxWorld is a puzzle classic game among Sokoban programs, where the player have to place boxes over special places in order to gain energy for teleport to the next level. The game features nice graphics, enjoyable music and 100 mindboggling levels for completion. A player pushes boxes around a maze, viewed from above, and tries to put them in designated locations. Only one box may be pushed at a time, and boxes cannot be pulled.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Andrey Solopko

නිකුතු දිනය

2019-07-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

27.38 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට