මුල් මිල USD$5.99 විය, වර්තමාන මිල USD$1.19
80% වට්ටම් • 1 දවස වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Now featuring 3 ways to play... Quick-play Brain Exercises - Pick an exercise type, choose difficulty and time settings and challenge yourself to set high scores (or practice without any time limits). Daily Training - Brain App provides a different selection of three exercises each day of the week. Complete Daily Training to discover your Brain App IQ. NEW Challenge Mode - Assist Professor Turing in his research lab, complete challenges and publish research papers in this brand new mode. More than 100 challenges to complete! Brain App's exercises work by stimulating increased blood flow in key areas of the brain - improving neural connections which allow for faster responses and increased memory recollection ability. + 11 Exercise Types (2 exclusive to Challenge Mode) + Daily Training Mode to discover your Brain App IQ + Remixed Challenge Mode with more than 100 challenges + Practice mode for all exercises with no time limit PRESS & USER REVIEWS "Hands down a 5 star app that everyone should download and practice at least once a day!" ***** 5-stars. AppDictions. "Nice easy to use app, I have tried other brain training apps which were just to complicated to use and too long to play, but this app can be used long or short" ***** 5-stars. Sandra, UK. "So far the best brain game I have tested. The interface is nice and the games are great." ***** 5-stars. Seth, USA. "Simple concept that is well executed and polished. Very addictive and has become one of my favourite brain training games!" - Brain App User, Australia.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v2.5: Improved Balloon Burst exercise Performance optimisations and bug fixes. v2.4: New Brain Exercise - Rock Paper Scissors Remixed Challenge Mode includes more than 100 challenges! v2.3: New exercise Word Scramble Results screen now includes a graph to track progress over time v2.2: NEW Challenge Mode - Over 100 challenges! Two new Mini Challenges - Piano & Higher/Lower. Improvements to Target Time exercise, making it particularly more playable for users with color blindness. v2.1: Test your reflexes and hand-eye coordination with the all-new brain exercise, Target Time. You can now enjoy all brain exercises without a time limit with the newly added Practice Mode. v2.0: The all-new Daily Training mode provides a different selection of exercises each day of the week.

විශේෂාංග

  • Challenge Mode featuring more than 100 Challenges!
  • Daily Training Mode - Discover your Brain App IQ
  • 11 exercise types including 2 new mini challenges
  • Performance analysis after each exercise, with graphs to track your progress
  • Mouse or touchscreen controls
  • Practice Mode included with no time limit

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Chris Mayer

හිමිකම

Copyright © 2010 - 2020, Chris Mayer

වැඩිදියුණුකරු

Chris Mayer

නිකුතු දිනය

2017-10-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

144.32 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අධ්‍යාපනික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට