නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

✨Welcome to Brawl Legends Stars! ✨ Fast-paced battles inspirated by games of Clash of Clans, Clash Royale and Boom Beach. As PvP brawler battles like clash of clans and royale clans. Fight for survival, collect power ups for your Brawler. Brawl Legends Stars is now for FREE on Windows! Fight through the leagues, fight heroes as you face off against the deadly gang bosses! It’s your time to be the hero you know you can be in Brawl Stars Tiny Heroes! Go out all guns blazing in this fast firing, spell casting, brawl filled, as PvP battle. Download and play Brawl Legends Stars now for FREE! Enjoy superb experience of playing Brawl Stars on PC!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Hero Craft PvP Games

නිකුතු දිනය

2020-03-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

73.49 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට