නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Simply the best free Bridge game in town, anytime, anywhere. Welcome to the 2020 edition of Bridge. With 2 modes of play, perfect vision, practically unlimited deals (alright only 2 billion hands!) and the ability to search for hands matching one of many different criteria this traditional Bridge game is sure to teach, challenge and entertain you for hours Designed for both beginners and more advanced players you can choose how you prefer to play. There are plenty of features if you are trying to learn Bridge including auto play and hints. Meanwhile the more advanced players can use the bid analysis or replay hand features to explore different lines of card play. Bridge is played by four players who form two partnerships. Players within a partnership face each other across a table. Traditionally, the players are referred to by the points of the compass - North, East, South and West. The two partnerships are North/South and East/West. Bridge V+ supports 2 variants of the game of Bridge: Rubber and Chicago Bridge. In Rubber Bridge a rubber is played as the best of three games. A game is won by the first partnership to score 100 or more points in successful contracts. In Chicago Bridge you play four hands of Bridge. The winner is the partnership that scores the most points in those hands. PLEASE NOTE: Bridge is free to download but ad-funded. Displaying adverts allows us to offer the game for free whilst still being able to generate some revenue to help pay for the continued development of the game. You can choose to remove the adverts via a single In App Purchase if that is your individual preference. GAME FEATURES: * Unlimited hands built in (well approx 2 billion but....) * Play game points or slams all day if thats what you want to do. * Compare your bidding the Bridge V+ AI bidding. * See how the computer would have played the hand. * Replay from any bid or card for that 'what if' moment * Get hints. * Play any or all of the hands. * Ask the computer how it has interpreted the bids made. * All game play is offline, play whenever and wherever you like. * Lots of display options to suit your individual and device preference. DEVELOPED BY BRIDGE PLAYERS The team in behind Bridge have been producing Bridge games for nearly 40 years. One of our first products was Bridge Challenger released in the early 80s! Do we get every bid correct or play every hand perfectly? absolutely not!. Often there is no one single correct answer making Bridge the game we love. Meanwhile we continue to develop and improve the game. COMMENTS + SUGGESTIONS. Please feel free to contact us via our support email if you have comments and suggestions. Please, please include any Deal Id if you are commenting on specific deals as that is the only way we can reasonably play the hand in question here.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Dec 2019: Added a Game preference to allow you to show or hide the bids the Bridge engine would have made as requested by a number of you. Dec 2019: Updated dependant SDKs = fixed bugs Oct 2019: Significant number of minor enhancements to multiple bidding scenarios. Rubber Bridge: Improved UI flow, e.g. option to directly deal next hand if the result of bidding is not very exciting. Rubber Bridge: Hand dealing now tracks the hands dealt and will forcibly jump hands if 3 or more hands result in low points for South. Whilst somewhat artificial this should resolve one of the more common 'requests' around South 'never' having biddable hands. Jan 2019: This updated version featuring faster and stronger game play with a significant number of small improvements in both bidding and card play. A huge thanks to all those who have taken the time to contact us with suggestions, comments and criticisms!, please keep them coming.

විශේෂාංග

  • Supports 5 card majors, strong 2 clubs, weak 1NT, Jacoby Transfers, weak-2bids and 2NT 11-12 points conventions.
  • Supports Rubber and Chicago (Four-deal) Bridge.
  • Comprehensive bid analyser showing you the interpretation of your bids.
  • Ability to locate deals matching many bidding criteria.
  • Full undo and redo of bids and cards played.
  • Extensive score card information.
  • Built in tutor to provide hints, tips and guidance on Bridge.
  • Real world actually useful AI

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ZingMagic Limited

හිමිකම

ZingMagic Limited

වැඩිදියුණුකරු

ZingMagic Limited

නිකුතු දිනය

2016-05-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

42.09 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Bridge V+ වෙබ් අඩවිය
Bridge V+ සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට