නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

BTS WORLD Team warrior zombie Gun can change to different levels every time you finish a level. Simply have your favorite Team warrior characters game and jump over danger. In team warrior game, you can collect coins to unlock new characters. This fun and exciting game will keep you entertained. Team warrior game is one of the highly top class games for warriors!! How to play BTS WORLD Team warrior zombie Gun. Playing BTS WORLD Team warrior zombie Gun is easy to understand, just journey inside the grave to earn coins that will buy new characters,& tap to dodge many dangers. Avoid enemies and find your way out! Get through all the steps to complete the game – but you need to be careful, and play the game intelligently, it is not as easy as it looks, there are many dangers in your way that you have to avoid carefully . Help the team warrior to jump up with just an easy touch and earn your coins. Unlock new levels and take on greater challenges as you progress. BTS WORLD Team warrior zombie Gun is just a great game for you. With team warrior Game in Your Device there will be no dull moment. Download the game and experience it yourself! Features BTS WORLD Team warrior zombie Gun : Swing your way across different dangers Extremely lightweight. Highly addictive game Many Characters Available on game Melodious sound and background music Easy To play Fun Game with Many Levels Well designed graphics interface Game for smart people And Many More This is a must try out game for warriors. You have to jump over the obstacles severally to prove the world that you are warrior.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

BTS WORLD Team warrior zombie Gun can change to different levels every time you finish a level. Simply have your favorite Team warrior characters game and jump over danger. In team warrior game, you can collect coins to unlock new characters. This fun and exciting game will keep you entertained. Team warrior game is one of the highly top class games for warriors!! How to play BTS WORLD Team warrior zombie Gun. Playing BTS WORLD Team warrior zombie Gun is easy to understand, just journey inside the grave to earn coins that will buy new characters,& tap to dodge many dangers. Avoid enemies and find your way out! Get through all the steps to complete the game – but you need to be careful, and play the game intelligently, it is not as easy as it looks, there are many dangers in your way that you have to avoid carefully . Help the team warrior to jump up with just an easy touch and earn your coins. Unlock new levels and take on greater challenges as you progress. BTS WORLD Team warrior zombie Gun is just a great game for you. With team warrior Game in Your Device there will be no dull moment. Download the game and experience it yourself! Features BTS WORLD Team warrior zombie Gun

විශේෂාංග

  • BTS WORLD Team warrior zombie Gun can change to different levels every time you finish a level. Simply have your favorite Team warrior characters game and jump over danger. In team warrior game, you c

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ZenStudioGames

නිකුතු දිනය

2019-07-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

71.68 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට