නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

6,000,000 FREE COINS Welcome Bonus on first install! Download Buffalo Slots right now! Spin the wheel for a BIG WIN! Play real Vegas video slot machines & fruit machines for free - anytime, anywhere! Get the best slots & coin rewards from dazzling online slots games, directly to your PC! Buffalo Slots surprises coming in 2019! * All slot machines straight from Las Vegas * Vegas style slot machine game design, graphics and sounds * No level-based restriction in video slot play * Over 20 casino slots, each with its own unique bonus games and special feature * American Buffalo, Alice's Gold, Troy, Gorilla Wild, World of OZ and more free slots * A new free slot machine every week * Compete against other casino players online * Win Jackpots in your favorite slots games with name on leader board * Generous free coins giveaway policy Buffalo Slots can give you an incredible gambling feeling with its attractive appearance and amazing sounds. Come and download the best slots game, huge prizes and bonus are waiting for you! Buffalo Slots - Vegas Casino Slot Machine is not a gambling game. It does not have real money or any other material prizes. This free casino slots free game only mimics the slot machine action and does not guarantee success in a real casino or with real slots.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

GamesMore

නිකුතු දිනය

2019-05-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

190.18 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට