නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Bullet Force - Star Wars Knight is shooting madness and star wars shooter that’ll make you forget any other combat is here! Feel the thrills of the fighting and counterattack in this action shooter and become a real sniper of the special forces! Get ready for the war action with your gun and join now this shooting battle. Have you chosen your shooter weapon? Run, shoot and respawn! you are NOT expendable, you are… RESPAWNABLE! Join this action shooter counterattack mmorpg adventure! Play this shooting game offline or online for FREE: Complete challenges, join a special forces squad, counterattack or just play with your gun! \r\nBecome whoever you want: thumper gun man, sniper, special ops soldier, shooting expert, rifleman, marksman, war veteran or just a combat soldier to feel the thrills of the adrenaline in this online shooter full of multiplayer war action! Choose your weapon in the ammo arsenal: gadgets, shotguns, rifles, firearms, thumper gun, machine guns… Define your military strategy and tactics for the fight to defeat the rifleman rivals attack and counterattack of the opponent armies in the battlefield! Play a war action struggle with a single goal: The survival of your army! BULLET FORCE FEATURES! - Many boosters - Awesome graphics (mix of world Elysium and Eternium) - Special ops weapons to attack and counterattack - Fighting boosters\r\nSuperb quality 3D action shooter combat style If you love military special warcraft RPG, mobile legends and combat games, this game is right for you! Start shooting in this shooter multiplayer online!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Instant Best Games

නිකුතු දිනය

2019-04-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

47.45 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට