නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Burger Shop - Cooking Fever ! Join a cooking adventure ! Be the king of burger restaurant empire and make the most delicious juicy burgers in this super fun time management cooking game! Enjoy this Burger Shop - Restaurant Fever Cooking as Gordon Ramsay ! Ultra crazy hungry customers are waiting for you to serve them their sky-high burger and fries, steak burger, sodas, and desserts! Make & serve yummy hamburgers, cheeseburgers and other sandwiches of their wish, unlock all three fast food stands and become the masterchef burger tycoon! Download Cooking Madness - Burger Shop for free and prove you're a real crazy star chef in cooking fever ! FEATURES: - Intense gameplay and awesome characters! - Unlock all ingredients from your kitchen: tomato, cucumber, ketchup, mayonnaise, beef steak, and much more! - 3 different game modes! CAREER: - 3 burger shop stands – Unlock them all to be the best burger maker! - Over 180 challenging levels! - Crazy super powers and powerups to help you earn more money! TIME ATTACK: - Follow the burger recipes and make as many best burgers as you can to win great combos & bonuses! Time management game mode will challenge your burger cooking abilities! If you like to play "best cooking games", this new 2019 burger making game is the right choice for you! Be the fastest star chef in the world, and serve all the hungry customers that come to your hamburger restaurant! Make your chicken burger, cheese burger, or some other gourmet burger and fries even juicier with some of the toppings they're looking for! Add onions, pickles, ketchup, mustard, or extra bacon, and make your customers happy! Burger Shop - Restaurant Fever Cooking will turn you into a real star burger chef! Unleash the crazy burger fever and play this awesome fast-paced restaurant dash game! Take your serving skills to the next level, fill the tasty patty with ham, chilly peppers, lettuce, double cheese, tomatoes, and eggs, and all sorts of tasty meat toppings and other ingredients to prepare the tastiest meal in your burger fever kitchen! Just follow the hamburger recipe your customer gives you, serve your guests the best lunch ever, and run your own happy diner restaurant like a star burger maker! Cook fever in cooking adventure ! Try out all game modes in our burger maker deluxe and join the diner mania! It has never been so fun to play burger cooking games! Engage in this insane burger rush and become the burger tycoon in the most prestigious fastfood restaurant chain! If you've always wanted to be a cake boss, or a pizza chef, and you love to "make burgers", this time attack adventure is the right cooking game for you!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Pocket Craft King Games LLC

නිකුතු දිනය

2019-05-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

139.27 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට