නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Bus Simulator 2019 Do you want to become a real Bus Driver? Play the latest simulation game: Bus Simulator 19 - public transport simulator ! Realistic environments, detailed bus vehicles, complex interiors will make you feel like driving a real bus! Get on board and drive the bus to complete all the routes! Create your own personalized routes. Next-gen graphics will make this simulator the best on the market! A new traffic system will let you enjoy driving like never before. Get Bus Simulator 2019 now! Bus Simulator 2019 just got better! Being a Bus Driver in a Bus Game has never been this immersive and fun. Drive around in detailed 3d city during daylight and night in this bus driving simulator Bus Simulator 2019 - Completely realistic routes and Bus driving experience are waiting for you. Who wants to be a bus driver? It looks easy, but who knows :) Do you like to drive something bigger? New Mini Coach Bus Simulator & Car parking is easy, try the City Coach bus parking. Smooth controls, park hill bus, realistic vehicle physics and challenging parking missions. If you like racing games and simulator games as driving school , public transport simulator , farming simulator 17 , farming simulator 19 , farmer sim , farmville , farm frenzy , truck simulator , tractor simulator and and car simulator, you will definetly like this game! Tired of playing bus parking games? Try this bus parking mania with new challenge in narrow path of parking one mistake and you are gone. Forget free parking area and checkout this legendary bus parking level, just design for expert. Your main objective in this free new parking adventures game is you have to park your huge bus in the parking area closed with road blocker on the right location within the limited time. Challenging can be difficult as you progress in the game and interesting missions are for you to increase your bus parking skills. To drive bus remember Tap the speed paddle to gain the speed of the BUS. Tap the brake button to reduce the speed of the BUS. Tap the camera button to change the multiple camera view. Tap the left button or right button to move to left or to move to the right. And if you like change the arrow key to staring mode for good experience of parking. To make the game interesting every level is more interesting and challenging from the previous one. o Unique levels o Realistic bus controller o Realistic graphics and environment o Bus you never see before in game world Being a Bus Driver in this simulator is not an easy job! Be a careless Bus Driver or crash your Bus and passengers will fall, resulting in you losing experience. The Driving continues, after a cool action replay. Happy Driving everybody!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Master Craft Games: FPS, RPG, PvP

නිකුතු දිනය

2019-07-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

128.91 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට