නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Embark on a journey to own it all - The Business World: Monopoly Board game Game! Build your own empire by playing this Business (aka Monopoly) game! And guess what it's just like Original Monopoly (Or Europoly) game!!! Pack your bags and embark on a world tour of some of United Kingdom’s most exciting cities in Business Board. Wheel and deal in the most exotic cities and exciting cities with property values in the millions! It's a fun twist on a classic board games favorite! The objective of the game is simple: Make as much money as you can, and drive your opponents into bankruptcy. Roll the dice, buy a property, pay rent, pass go, and collect $200. Repeat. Roll the dice, travel around the world, trade your property, win auctions, catch the opportunities, create your monopoly, build houses and hotels, charge fees and run the world as a real Businessman. Business Board is a great game for 2 - 6 players. It is a board game where players roll two six-sided dice to move around the game board, buying and trading properties, and develop them with houses and hotels. Players collect rent from their opponents, with the goal being to drive them into bankruptcy. Money can also be gained or lost through Chance and Community Chest cards, and tax squares; players can end up in jail, which they cannot move from until they have met one of several conditions. There are other places on the board which can not be bought, but instead require the player to draw a card and perform the action on the card, pay taxes, collect income, or even go to jail. Play with your against the computer, against your friends in Local Multiplayer or with millions of Business Board players around the world in Online Multiplayer Mode. You can also create Private Rooms and invite your friends to play in Play with Friends Mode. Don't forget you can trade the properties with your opponents. Be lucky on chases and chances, try to escape from jail. So go ahead, build your business, rule the world and act wisely not to become bankrupt. Buy up whole neighborhoods and create a capitalism empire as you watch all your money grow. Remember, it is not enough to win, others should lose! It's time to spice up your old board game by adding some twist to it. Remember those good, old childhood days, where you spent the entire day playing board games? Now that you are all grown up, you probably want those moments back, right? Thats why we have Business Board, the fun Dice game for Board game lovers, now release on the Play Store! Incredible fun & brain racking, this Business Board: United Kingdom Dice game is a must have in your game collection. Download Business Board United Kingdom for Free and have hours of Dice Game fun!!!! ◆◆◆◆ Business Board: Free Family Board Game Features◆◆◆◆ ✔ Create Private Room and Invite Friends and Family ✔ Play with players across the world ✔ 2, 3,4,5 or 6 Player Mode ✔ Play with Local Multiplayer Don’t forget to rate and review Business Board: Free Family Board Game. Your Reviews matter and we’re listening!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Create Private Room and Invite Friends and Family
  • Play with your friends on a Private Table
  • Play with players across the world
  • 2,3,4,5 or 6 player mode
  • Very Intuitive Interface and game-play
  • Play with Local Multiplayer

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

MicroGames

හිමිකම

Copyright @ Micro game. All Rights Reserved

වැඩිදියුණුකරු

Micro Games

නිකුතු දිනය

2018-11-06

ආසන්න වශයෙන් තරම

141.79 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Business world: Monopoly Board Game සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට