නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

You’re browsing the web in search of a new apartment. There are a lot of offers, but you can’t find anything that suits your taste. Then you see a bunch of amazing offers with the same real estate agent's phone number. You dial the number and the agent instantly schedules an appointment in an hour. Little did you know that this will be an adventure. You’ll have to solve puzzles, break the codes and use your logic to escape from each room!

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • Smartphone puzzles!
  • Addicting mini puzzles!
  • Gorgeous graphics!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Trapped

හිමිකම

Trapped LLC

වැඩිදියුණුකරු

Trapped

නිකුතු දිනය

2015-10-16

ආසන්න වශයෙන් තරම

56.08 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Can You Escape 2 වෙබ් අඩවිය
Can You Escape 2 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට