නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

🍬 The Sweetest Candy Game Ever 🍬 Big fan of delicious Match-3 puzzle games? Candy Camp is here for you! Switch & Match delicious candies and cakes through dozens of fantastical worlds in this fun, challenging Match-3 puzzle adventure! Candy Camp Story is the sweetest game you’ll ever play on your Windows device. ● ● ● Candy Camp Story Features ● ● ● ✔ Easy and fun to play, challenging to master. ✔ FREE to play with free updates including obstacles, candies, and more! ✔ Tons of exciting levels with more to come with every update. ✔ Helpful booster power-ups for the challenging levels. ✔ Sweet candy graphics that will leave you hungry for more. ✔ Match-3 gameplay with a variety of targets, jelly, blocks, colors, and tree crush. ✔ Never lose your progression, thanks to the power of the cloud! ✔ Built and Optimized for Windows devices. Download now and enjoy this delicious game. And a big THANK YOU goes out to everyone who has helped bring Candy Camp Story to life! Current Reviews: “Seriously Fun! Another great Candy game.” - ****** Suzanne “It keeps your mind working.” ***** Linda “I like being able to repeat levels to increase stars rewarded. I like the relaxing music and pastel colors. AND IT'S FREE!” ***** Deborah “like how each level is something different and makes you think a bit differently“ ***** Carol

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- New levels - Added Facebook support - Add Leaderboard to compete with friends - Synchronize your progression across your devices - Performance improvements - Bugs fixes - Various UI tweaks and improvements - Better handling of desktop screens and hybrid devices - Added support for Windows 8.1 - General performance and stability improvements

විශේෂාංග

  • ✔ Easy and fun to play, challenging to master
  • ✔ Daily free gifts
  • ✔ Tons of exciting levels
  • ✔ Helpful booster power-ups for the challenging levels
  • ✔ Sweet candy graphics that will leave you hungry for more
  • ✔ Match-3 gameplay with a variety of targets, jelly, blocks, colors, and tree crush
  • ✔ Synchronize your progression across your devices
  • ✔ Connect to Facebook and compete with your friends
  • ✔ Built and Optimized for Windows devices

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

KOONOOZ

වැඩිදියුණුකරු

KOONOOZ

නිකුතු දිනය

2016-06-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

172.69 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
العربية (المملكة العربية السعودية)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Lietuvių (Lietuva)
Norsk Bokmål (Norge)
Nederlands (Nederland)
Русский (Россия)
Türkçe (Türkiye)
Tiếng Việt (Việt Nam)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Candy Camp Story වෙබ් අඩවිය
Candy Camp Story සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට