නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Download Candy Crush Soda Saga for free now. Sodalicious! Candy Crush Soda Saga is the latest game from the makers of the legendary Candy Crush Saga. New candies, more divine combinations and challenging new game modes brimming with purple soda and Candy Bears! Candy Crush Soda Saga is completely free to play, but some in-game items such as extra moves or lives will require payment. New Candy Crush Soda Saga features: * Hundreds of Sodalicious levels * New Game Modes include: Soda – switch bottles and candies to release purple soda and save the Candy Bears Green Soda - switch and match candies in green soda to turn them into Swedish Fish Frosting – match candies to smash the ice and set the Candy Bears free Honey – match candies next to the honey to release the trapped Candy Bears * Scrumptious new candies and sublime new combinations: Match 4 candies in a square to make a Swedish Fish Match 7 candies to create the remarkable Coloring Candy New 8th purple Candy that gives instant and powerful effects when matched * Explore juicy new environments and meet the kookiest characters * Mouth-watering new graphics, Candy Crush Soda Saga never looked so tasty * Easy and fun to play, yet challenging to fully master * For players that Facebook Connect, there are leaderboards for you and your friends to compare your Sodalicious scores * Easily sync the game between mobile and tablet devices and unlock the full game features when connected to the internet This mouth-watering puzzle adventure will instantly quench your thirst for fun. Join Kimmy on her juicy journey to find Tiffi, by switching and matching your way through new dimensions of magical gameplay. Take on this Sodalicious Saga alone or play with friends to see who can get the highest score! Are you already a fan of the new Candy Crush Soda Saga? If so then visit our website, like us on Facebook or follow us on Twitter for the latest news: www.candycrushsodasaga.com facebook.com/CandyCrushSodaSaga twitter.com/CandyCrushSodaSaga Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Candy Crush Soda Saga!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Time for a tasty update! - Play Sodalicious NEW LEVELS! - Explore the world of Soda in our fizzy new Episodes - Meet our sweet new characters! Don't forget to update the app to access all this delicious new content!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

king.com

හිමිකම

© 2015 King.com Ltd. "King", "Candy Crush Soda Saga" and associated marks and logos are trademarks of King.com Ltd or related entities.

නිකුතු දිනය

2015-09-12

ආසන්න වශයෙන් තරම

271.7 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Português (Brasil)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Dansk (Danmark)
Suomi (Suomi)
Svenska (Sverige)
Türkçe (Türkiye)
Norsk Bokmål (Norge)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
中文(中国)


අතිරේක නියමයන්

Candy Crush Soda Saga රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Candy Crush Soda Saga බලපත්‍ර නියමයන්
By downloading this game you are agreeing to our terms of service; http://about.king.com/consumer-terms/terms

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට