නිදහස්
මෙම Windows තේමාව සමගින් ඔබගේ වැඩතලයට නව දසුනක් ලබා දෙන්න.
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Satisfy your sweet tooth with official Candy Crush wallpapers. Delicious! Find 9 tasty images in this free Windows 10 Theme set. These images are to be used as desktop wallpaper only. Wallpapers provided by King.com Limited • Candy Crush Friends Saga © 2018 King.com Ltd. Candy Crush Friends Saga and associated marks and logos are trademarks of King.com Ltd. or related entities. • Candy Crush Saga ©2018 King.com Ltd. Candy Crush Saga and associated marks and logos are trademarks of King.com Ltd. or related entities. • Candy Crush Soda Saga ©2018 King.com Ltd. Candy Crush Soda Saga and associated marks and logos are trademarks of King.com Ltd. or related entities.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Microsoft Corporation

නිකුතු දිනය

2018-10-02

ආසන්න වශයෙන් තරම

6.78 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

පෞද්ගලීකරණය > Themes

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට