මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Fall in love with this sweet new Match 3 candy puzzle game! Match and collect tasty candy treats in candy frozen mania, the amazingly delicious puzzle adventure guaranteed to satisfy your sweet tooth! Simple and fun to play but a challenge to master Candy Frozen Mania Features: PLAY through hundreds of candy ice levels filled with creamy dreamy treats! - New feature: Collect candy boom, icy shot (enjoy with candy frozen free fall now) - Match 3 games filled with ice candy, sugar, free fall and sweet treats await! - Adventure through hundreds of delectable fantasy levels - Addicting frenzy games and mini games take you on the adventure of a lifetime! - Collect sugar drops to advance along the sugar track for special suprises! - 100% candy frozen free game to play and enjoy with fall in love UNCOVER gummy fish bites for free fall the Cat in Ice Fishing Mode! - Matching gummy gems is the best way to fish in this frozen fun-fest - Battle the fish with your matching skills and land a high score ★ ★ How to play Candy Frozen Mania ★ ★ ✔ Switch and crush 3 candy or more sweet candy ✔ Crush 4 candy frenzy in a line to create lighting thunder ✔ Crush 5 candy frenzy with T or L shape to create bomb ✔ Crush 5 candy frenzy in a line to create color blossom ✔ Combine 2 special cakes to make a big surprised yummy blast! ✔ Collect candy contain gift time, double score Candy Frozen Mania is FREE to play with FREE updates including new levels, obstacles, treats, and more every week! Match 3 games have never been so sweet! Candy Ice cream and sweet treats abound in this frozen sugar rush! Join Piper the Cinderella, Teddy the Yeti and other colorful characters and match 3 free today! Last but not least, a big THANK YOU goes out to everyone who has played Candy Frozen Mania for free

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Jacky68

නිකුතු දිනය

2017-08-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

47.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Tiếng Việt (Việt Nam)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට