නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Candy Shooter Fight: Sweet Rush Candy Shooter Fight: Sweet Rush may be the sweetest tempation since the invention of bubble shooters - and it's free of any calories! 1000 challenging levels of bubble popping fun for all ages! your goal is to match at least three candy bubbles of the same color to burst them and remove them from the field. And as in any other Connect 3 game it is even more effective to match big bubble clusters instead of just 3 bubbles at once to earn delicious bonus points and complete the level goals to move forward. Can you earn all three stars? It’s a real Puzzle Bubble experience. Bubble Pop at its best. Despite its colorful visuals Candy Shooter Fight: Sweet Rush also features a very relaxing soundtrack to accompany you on your journey to become the best bubble shooter player of them all. 1000 levels of epic bubble fun await you. And it's completely free! Candy Shooter Fight: Sweet Rush features: - 1000 sweet and super addictive levels will keep you playing for hours - super cute and high quality visuals - tons of level goals to complete - bubble swap function which allows you to switch between two bubbles - playable in landscape and portrait mode - It's a free Bubble Shooter for everyone

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ShowBoom Technology Co. Ltd

නිකුතු දිනය

2018-11-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

16.96 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ පින්තූර පුස්තකාලය භාවිත කරන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට