නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

See for yourself the job of a car mechanic: - perform repairs and gain experience - buy licenses to repair new cars - participate in auctions to buy used cars - improve your workshop, its equipment, and tools - choose the most suitable tasks out of many available - replace or fix damaged car parts - finish special tasks and obtain rewards Game features: - 7 basic cars - 2 different workshops and 24 possible upgrades - over 200 various parts - an unlimited number of tasks to complete - an unlimited number of special tasks

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

PlayWay

හිමිකම

2016 PlayWay S.A.

වැඩිදියුණුකරු

PlayWay

නිකුතු දිනය

2016-07-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

172.39 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

අනුකරණය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
Polski (Polska)
Русский (Россия)
中文(中国)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට