මුල් මිල USD$2.59 විය, වර්තමාන මිල USD$2.20
15% වට්ටම් • 5 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Speed limit? No. In this world, freedom of driving can break all the boundaries on a speedometer to make you enjoy the game even more. Check how it's like to drive a car at speed of 370 KMh and jump really far in the newest "Car Ski Jump" game.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Marcin Boho

හිමිකම

ⒸBODROID 2020

වැඩිදියුණුකරු

Marcin Boho

නිකුතු දිනය

2020-01-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

317.76 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Car Ski Jump සහාය

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට