නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Get 20,000,000 Welcome Bonus for FREE in our ultimate casino🎰 , Trigger fabulous bonuses and Win blasting jackpots💰 EVERYWHERE! Play our Cashmania Slots- the BEST FREE Vegas slots game in 2019 featuring with great selection of games, high payouts and unique game play including original Vegas jackpots and exclusive bonus hitting! Feel the thrill of over 20 stunning VEGAS SLOTS, collect FREE coins every hour, get amazing bonuses and BIG prizes in various events! Experience Vegas-style fun in our GRAND JACKPOT slots series like Howling Gold. The way to feel dizzying big jackpot and slot mania is just on your palm of hand! ✔️ REAL VEGAS CASINO EXPERIENCE ► Spin 20+ premium VEGAS SLOTS to hit the grand jackpots! ► Try the great slots you know you will love! BIG SYMBOLS, RESPINS, FREE SPINS and MORE special bonus features await you right here! ► Live the fantastic Vegas night life with sparkling heart of diamonds 💎tonight and cheer with Diamond Fantasy slot! ✔️ MANY CHANCES FOR FREE COINS! ► Progressively increasing Daily Bonuses and exciting QUEST for you! ► Spin and hit the Bonus Wheel every day for BIGGER rewards! ► 100,000 FREE coins each hour enables you to spin longer and win a lot! ► Don’t forget to check out your cute INBOX. You may receive surprise gifts🎁! Download NOW to find your favorite slot right here in Cashmainia casino! WIN BIG JACKPOTS and HAVE LOADS OF FUN! The BEST time to try new thing is the right now! Sit down, touch SPIN, relax yourself and remove the tired face, your spinning time will go continuously with loads of fun and good luck!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Strank

නිකුතු දිනය

2019-06-21

ආසන්න වශයෙන් තරම

189.86 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කැසිනෝ

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට