නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Casino Saga - the ONLY online casino game with FREE Slots, a NEW Vegas style FREE casino slot machines where you can find wild and free slot games with awesome scatters, bonuses and cool payouts! Enjoy amazing graphics, FREE chips and incredible wins! **Join the most popular FREE casino slots game online with thousands of real players. **Casino Saga provides massive free casino and slots bonuses. Unlimited FREE casino slots bonuses! Amazing slots bonus games and chips gift features! - More new slot machines casino games added regularly - Best slot machines games scenes like Zeus, Wicked, Wizard, Tiger, Pirate and Pharaohs Egypt... - Break the CAT BANK to fill your coin package - Multiply BIG WINs with 777 slot machines FORTUNE BOOSTER - Spin the Lucky WHEEL everyday for more bonuses - Enjoy casino slots bonus features: Mega Bonus Games, Sticky Wilds, Free Spins and Re-Spins! **Casino Saga is the best online casino game, various free slot machines with stunning graphics and animation, authentic real casino table games including Texas Hold em Poker, free Blackjack 21 Pro game, Roulette free, Baccarat free, Sicbo and Craps. - New casino slot machines added all the time - Revolutionary PVP slot machines, only in Casino Saga free slots - Slots VIP Room with a series of Asian-themed free slot machines - Add friends in active community, chat and send gifts and chips - Certified card generator for blackjack free poker game - Login with Facebook for extra bonuses - Play free slot games for fun against with your friends - Instant accessibility anywhere, anytime, and from ANY DEVICE! **Support We'd love your feedback! Please feel free to contact us at: casino@ae-mobile.com! Play Casino Saga Slots Free and spin to WIN BIG!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Strank

නිකුතු දිනය

2019-07-03

ආසන්න වශයෙන් තරම

196.16 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
日本語 (日本)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(香港特別行政區)
中文(台灣)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට