නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

With Castle Jewels Legend free Gems players will get completely new and fascinating experiences How to play Castle Jewels Legend free Gems game ★ The principle of this game is "three in a row" ★ Arrange at least 3 same color jewels to explode them. ★ Arrange 4 same color jewels to perform a lightening jewel. ★ Arrange 5 same color jewels to perform magic jewel. ★ As to the stone, it could be destroyed them by exploding the candies around them. ★ As to frozen jewel, blow the ice layer by exploding the jewels around them. ★ As to blocked jewel, to unlock them by exploding them exactly, in which ★ For the time jewel, they help extend playing time We always build the best and free games. Do not hesitate, download, establish the Castle Jewels Legend free Gems play and enjoy the game.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Senior Man

වැඩිදියුණුකරු

Senior Man

නිකුතු දිනය

2017-04-11

ආසන්න වශයෙන් තරම

28.66 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට