මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$12.99
USD$12.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

A young apprentice stole a sacred relic from the abbey and carried it to the mysterious cave city of Ermin-tara! It's a race against time to recover the mysterious relic before it falls into the hands of those that intend to merge our world with the demon world! Fight back against the underworld by acquiring powerful talents and spells on your journey to save your friends in this exciting and clever Match 3 game! - "There aren't many games lately that I become so engrossed in the demo that when the demo ends, it takes me by surprise and I'm scrambling to hit the "Buy Now" button...but this game did exactly that! There are so many different aspects to this game that one can't help but be entertained. It is a Hidden Object game, a Match 3 game, a Battle game, a Quest-based game, an Adventure game, and a Strategy game all in one. You can play in an Easy, Normal, or Hard mode of difficulty and you can choose to play the Match 3 games in a Limited Time or Limited Moves Mode as well." - "I never give reviews but on this one I had to. This was the longest game I think I have ever played. It kept me up at night - didn't want to stop! Challenging and I love the way it blends hidden object and match 3 games together with an interesting plot line. Fight the monsters and win! Great concept and even better than the first one! Loved it!" The Collector's Edition includes: - Bonus chapter and extra levels to keep the action going! - Stay on the relic's trail with a strategy guide - Downloadable music, wallpapers, and concept art

තිරදසුන්

විශේෂාංග

  • - Thrilling story, full of intrigue and adventure
  • - Explore 37 atmospheric hand-painted locations!
  • - Enjoy a variety of game modes and difficulty levels
  • - Collect powerups and enchance your skills to fight back the demons
  • - Amazing match 3 adventure game play!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sergey Molchanov

හිමිකම

© MD Studio

වැඩිදියුණුකරු

MD Studio

නිකුතු දිනය

2021-03-09

ආසන්න වශයෙන් තරම

408.66 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Cave Quest 2 වෙබ් අඩවිය
Cave Quest 2 සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට