Century - Initiate Pack
Century - Initiate Pack
USD$24.99
මෙම අන්තර්ගතයට ක්‍රීඩාවක් (වෙනම අලෙවි කෙරේ) අවශ්‍ය වේ.
USD$24.99

සමඟ ක්‍රියා කරයි

විස්තරය

Earn your wings on the battlefield with an edge over your enemies, and extra riches to strengthen your riders. The Initiate Pack includes the following rewards: 1,500 Gems 30-day XP Booster

තිරදසුන්

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Playwing

හිමිකම

© 2022 Playwing Ltd. All rights reserved. Century: Age of Ashes, Playwing and the Playwing logo are trademarks of Playwing Ltd. in the U.S. and/or other countries.

වැඩිදියුණුකරු

Playwing

නිකුතු දිනය

2022-04-15

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

මිල පරාසය: USD$24.99 සිට USD$59.99 දක්වා

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග මත ස්ථාපනය කරන්න.


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම නිෂ්පාදනය Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට