නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Draughts (checkers, draughts, damas in other languages) - is a fascinating board game, familiar to many from his childhood. Simple rules and addictive gameplay perfectly trained mind, logic and strategic thinking .. This game is popular in many countries, including in Russia. Play for FREE and enjoy checkers with friends! This game is deceptively simple, and despite of it is full of cobwebs, what can make playing at the expert level. Play the classic checkers game. Plan your moves, and try to outsmart the computer. Checkers Free is for for all players board games such as Sudoku, Chess with Friends, Domino, Backgammon Free, Bingo Party, Ludo King, Checkers and Mahjong Titan is our game Chess Free best choise for play! Features: - Easy, medium and hard modes. - Rules are based on English / American Checkers, or Draughts (no flying kings) - Ability to switch sides - 3 different themes - Options such as forced captures and first moves - Pleasant theme, suitable for everyone The most popular forms are English draughts, also called American checkers, played on an 8×8 checkerboard; Russian draughts, also played on an 8×8; and international draughts, played on a 10×10 board. There are many other variants played on 8×8 boards. Canadian checkers and Singaporean/Malaysian checkers (also locally known as dum) are played on a 12×12 board. The 8×8 variant of draughts was weakly solved in 2007 by the team of Canadian computer scientist Jonathan Schaeffer. From the standard starting position, both players can guarantee a draw with perfect play. Checkers (also known as Draughts) has been around for centuries, but it has never looked this good in a package this small. Take a great-looking game of checkers with you wherever you go with Checkers Free. Checkers Free currently plays according to American Checkers / English Draughts rules.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

VOODOO Games Free

නිකුතු දිනය

2019-04-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

20.22 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට