නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

#1 most downloaded Checkers app for Windows Phone, Windows 8 and Windows 10! “Fun to play, lots of options”, hugosays “Best game I played in a long time”, player087793050 “Computer is VERY challenging”, Eternl Rayne “Addicting, fun!”, ZarZun “A must have”, FrontalManager “I love Checkers and I think this is perfect!”, i run LI “Great game, well done, fast… Recommended!”, EnVinoVeritas Checkers, also known as Draughts, is a board game where two players compete to immobilize or ‘eat’ all the opponent pieces. The board pieces can move forward or jump to eat an opponent piece. If a piece reaches the opposite end of the board, it becomes a “king” and can move in any direction. Checkers Pro has the strongest AI engine of any Windows Phone or Windows 8 checkers – it *will* challenge advanced players. It also offers a fun experience for beginners, with lower difficulty levels and showing possible moves. RULES of ENGLISH CHECKERS: * If a piece can jump, it must jump (can be turned off) * Black always starts * 8 x 8 board * No flying kings FEATURES: * Worldwide online high scores * True-high-res graphic themes * One-touch move, and drag & drop piece * 7 difficulty levels: novice to impossible * Super hard Level 8, “Grok” * 1 or 2 player mode * Turn On/Off forced jumps * Beginner levels * Auto-save: don’t lose games if you get a phone call * Undo: back up wrong moves, try out different strategies * Always fun: the phone plays differently every time * Many options: sound, numbering, one-touch move Upgrade to Premium version to remove ads and get more graphic themes!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v1.4 minor bug fixes

විශේෂාංග

  • Great for beginners
  • Very strong AI for advanced players: play vs 'Grok' Level 8
  • Online leaderboard
  • Uses English rules: 8x8 board, no flying kings

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Bernardo Zamora

හිමිකම

Copyright © 2017, Bernardo Zamora

වැඩිදියුණුකරු

Bernardo Zamora

නිකුතු දිනය

2010-12-18

ආසන්න වශයෙන් තරම

15.88 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
English (United Kingdom)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Checkers Pro වෙබ් අඩවිය
Checkers Pro සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට