නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Checkers (also known as Draughts) has been around for centuries, but it has never looked this good in a package this small. Take a great-looking game of checkers with you wherever you go with Checkers Free How about a bit of a throwback? The ultimate version of the classic board game, now available on mobile! If you were born prior to the smartphone revolution, you’ve probably spent some time playing this classic game! Checkers is a free game that will let you play the epic board game anywhere you want, giving you that competitive quick fix you’re looking for. Whether you’re a draughts fanatic or somebody who wants to show the game to a younger generation, Checkers has you covered. With four different difficulty settings providing anything from a casual experience for newcomers, to a real challenge for experienced players. On top of that, Checkers players know a ton of variants, and we’ve got you covered with some classic options that will let you play the way you love to and find your perfect game and strategy with: American Checkers/English Draughts Mandatory capturing, no capturing backwards, and only one move for the King, the only Checker that can move backwards. International Checkers Mandatory capturing, and the pieces can capture backwards. The King can move any amount of squares in a diagonal line, as long as the end square isn’t blocked. Spanish Checkers Just like international checkers, but without normal pieces being able to capture backwards. Turkish Checkers Both light and dark squares are used, the pieces move vertically and horizontally on the board. The King has a free range of movement over the board. Hopefully that covers your favorite rules, but if you want to make this famous strategy game truly your own, you can customize it to your liking in the settings! All the rules can be changed, as well as the board size, making this the ultimate draughts experience!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Fun Games Free

නිකුතු දිනය

2019-05-08

ආසන්න වශයෙන් තරම

25.62 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට