මුල් මිල USD$6.99 විය, වර්තමාන මිල USD$3.49
50% වට්ටම් • 10 දවස් වම්
 
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

♕ Chess is one of the best interesting and oldest strategy game on Earth! It is played by millions players around the world, from children to the elderly. 🧠 Chess is an excellent board logic game that develops such skills as tactics, strategy and visual memory. ♞Chess+ supports both 1 player and 2 players gameplay : ☑️ You can play against friends 👨‍👨‍👧 (playing locally). ☑️ Or Test your skills against a challenging Powerful Chess AI 🤖 with configurable difficulty level (Beginner, Medium, Hard, Expert). ☑️ AI 🤖 vs AI 🤖 : A unique feature, great for learning chess. 🗺️ It is common to play Chess all over the world - Portuguese and Brazilian play xadrez, French play échecs and Spanish choose ajedrez. 🛑 No advertising, No collection of personal data, No In-App Purchase, no Internet required and no useless extra features, only the pure juice of an amazing Chess Game! ✔️ PC & XBOX . PC : - [ Mouse ] - or [ Controller ] : Left Stick to control the Cursor & Button A to Select a Chess piece and Left Stick to drag and drop it. Xbox : - [ Controller ] : Left Stick to control the Cursor & Button A to Select a Chess piece and Left Stick to drag and drop it.

තිරදසුන්

විශේෂාංග

 • ♞ Infinite Ability to undo a move.
 • ♞ Infinite Hints of moves (suggest a move ).
 • ♞ Two board views ( 2D and 3D).
 • ♞ Challenge your friends (playing locally).
 • ♞ Play against the AI with 4 difficulty levels.
 • ♞ Powerful Chess AI with configurable difficulty level (Beginner, Medium, Hard, Expert).
 • ♞ Highlighting of possible moves.
 • ♞100% offline, no Ads.
 • ♞ Move pieces via drag and drop.
 • ♞ Human vs AI, Human vs Human, AI vs AI.
 • 🛑 No advertising, No collection of personal data, No In-App Purchase, no Internet required and no useless extra features, only the pure juice of an amazing Chess Game!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

NovaSoftwares

නිකුතු දිනය

2021-03-22

ආසන්න වශයෙන් තරම

67.58 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Chess+ For PC & XBOX සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට