නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Chess Free King is best chess game with Powerful AI engine and beautiful 3D graphics ! Come and download free chess! The best 3D Chess game is here! Chess Free King is one of the most realistic and enjoyable chess games available on Windows Store. ★ For all fans of board games for Windows ★ Develop your chess strategy and chess skill, face the challenge and be the chess master now! Chess is also know as ajedrez or checkers. For all lovers board games such as Sudoku, Chess with Friends, Domino, Backgammon Free, Bingo Party, Ludo King, Checkers and Mahjong Titan is our game Chess Free best choise for play! Practice - Where in you can go and do your own practice for the chess and improve your skills. Chess is a free board game for 2 players played on a chessboard. Playing on a square board which made of 64 smaller squares and eight squares on each side. Player starts with sixteen pieces: eight pawns, two knights, two bishops, two rooks, one queen and one king. The goal of the game is for each player to try and checkmate the king of the opponent. Checkmate is a threat (check) to the opposing king. Touch the screen, move and drop the pieces, checkmate, win! Features - Chess game with nice graphic user interface - Many levels from weak to strong AI algorithm when play versus PC - Play with time-limited or none - Game can be played with two players Your like strategy game and learn chess? Download the top free chess game app now. Enjoy your chess time. Chess Online is the best chess board game on Windows. Come and join in the chess battles! So what are you waiting for? Download now for Free!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

VOODOO Games Free

නිකුතු දිනය

2019-04-28

ආසන්න වශයෙන් තරම

22.31 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට