නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Chess Free is the best designed chess game for all Windows users, and it's totally FREE board game! Enjoy this classic chess game. Play classic chess against the computer. Plan your moves and execute your strategies to outwit your opponent. Time to protect your king with no cost! This is the world's #1 multiplayer online chess game. Chess is a free board game for 1 players. Playing on a square board which made of 64 smaller squares and eight squares on each side. Player starts with sixteen pieces: eight pawns, two knights, two bishops, two rooks, one queen and one king. The goal of the game is for each player to try and checkmate the king of the opponent. Checkmate is a threat ('check') to the opposing king. Click to the screen, move and drop the pieces, checkmate, Win! This chess game has powerful chess AI engine, super chess tutor, amusing challenge mode, increase your ranking and become a master of chess. Play online chess with real opponents from all over the world. Develop your chess strategy and chess skill, face the challenge and be the chess master now! Chess is also know as ajedrez or checkers. For all lovers board games such as Sudoku, Chess with Friends, Domino, Backgammon Free, Bingo Party, Ludo King, Checkers and Mahjong Titan is our game Chess Free best choise for play! Features - 3 different themes - Easy, moderate and hard computer AI - Play as white or black in this two (2) player game - Hints system to guide your moves - Fun casual theme, suitable for all ages Your like strategy game and learn chess? Download the top free chess game app now. Enjoy your chess time. Chess Online is the best chess board game on Windows. Come and join in the chess battles!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Play Best Free Games Inc.

නිකුතු දිනය

2019-05-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.57 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට