නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Chess is an intelligent entertainment, ideal for kids and adults which improves logical thinking and intellectual abilities. 3 types of Challenges you face in this game: Manual Player Challenges - Here you and your friend can play with each other Chessboard Edit - Here you can also edit the Chessboard Computer Challenges - Here you can play with the Computer with Difficulty Level ranging from 1 - 10 Chess pieces: - The pawn moves to one field forward or two fields at the first move of this figure, beats diagonally to one field forward. - The king moves to one field in the vertical, horizontal or diagonal. - The queen moves to any distance vertically, horizontally or diagonally. - The rook moves to any distance vertically or horizontally. - The knight moves to the field, which is in two fields along the vertical and one horizontally or one field vertically and two horizontally. - The bishop moves to any distance diagonally. The goal of the game is to checkmate the other king. - Check - the situation in chess, when a king is under immediate attack by opponent's pieces - Checkmate - the situation in chess, when the player whose turn it is to move is in check and has no legal move to escape check - Stalemate - the situation in chess, when the player whose turn it is to move has no legal move and is not in check (draw) Two special moves in Chess: - Castling is double move, which is performed by the king and the rook, that never moved. - En passant is a move in which a pawn can take an opponent's pawn if it jumps over a field under the pawn's blow. Features: - All movements tracked - Small Size - Save function - Two player mode - Ten Difficulty levels - Realistic graphics PS If you like the game, please rate it 5 stars ★★★★★

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Best Game Studio

වැඩිදියුණුකරු

Game Studio

නිකුතු දිනය

2019-07-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

31.44 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

Chess Game Real සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට