නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Chess free international classic board game! Download Chess, play fore free and practice chess tactics or strategy and become a grandmaster 🥇 Chess free game is one of the world's most popular games, played by millions of people worldwide at home, in clubs, online and in tournaments. The 8x8 chessboard is square in shape which made of 64 smaller squares with eight squares on each side of chessboard. Each chess player starts with sixteen tokens: eight pawns, two knights, two bishops, two rooks, one queen and one king. The aim of the game is for each player to try and checkmate the king of the opponent. This is extended smart version of checkers with cross over game and new strategies. Checkmate is a check to the opposing king which no move can stop. By this, it ends the game and one will win the chess game. This is one of the best PC chess version! Play chess free in family & friends with chess. Play in beginners chess mode which is best chess for kids, smart crossover game This casual chess game is perfect for casual players to play on your phone or tablet. It allows you to play 1 player or 2 players games. In one player games, you will be playing against the device against machine AI (Artificial Intelligence) algorithm. In two player games, you can take turns with your friend/family to play the game on the Windows The game comes with beautiful board set and chess pieces. Are you tired of playing chess games that look like they were designed for a Commodore 64 instead of today's smartphones? We've got the antidote for you. Chess Free is the best looking chess game available for Windows, and best of all - it's free! Chess Free supports both 1 player and 2 player gameplay, so you can play against friends or test your skills against a challenging computer opponent. how to play chess Chess for two players is very interesting. During the game, the two opponents take their chance to move one of their pieces. One player ('White') has tokens of a light color; the other player ('Black') has tokens of a dark color. There are few rules is also provide in hints option which tells about how tokens move, and about taking the opponent's tokens off the board. The player with white tokens always makes the first move. As it has beginners mode, that is best chess kids and new best chess app for learning Chesskid Chess app is played in competitions called chess tournaments. It is enjoyed in many countries, and is a national hobby in Russia. We have recently launched this new chess game in 2018 to play chess with friends or against AI, good Chesskid game.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sniper Strike FPS Shooting

නිකුතු දිනය

2019-06-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.81 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට