මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$1.49
USD$1.49
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

ChesSuccess is a chess game that lets you unlock achievements by challenging the computer. You can create several profiles: options, games and achievements will therefore be customized. The strength of the computer is adapted for everyone, from beginner to GrandMaster. Several styles of play are available: normal, aggressive and defensive. For each grade, three achievements are unlockable: bronze, silver and gold. There are 18 in all. The game levels are fully customizable with all possible increments. An opening book with more than one million positions allows varying games. You can analyze your games with real-time analysis by the computer (StockFish), comment and test variants. Set up your own position. Book learning (increases the computer's strength). 3 styles of chessboards are available (wood,marble,metal) in 3D and 2D. Play online against other players. Access to chess videos on YouTube, DailyMotion, Twitch. Ability to correct the translation. Reading pdf and epub files. Practice with puzzles (three levels of difficulty). Translation of commented games. Endgame Tablebases online analysis (7 pieces maximum).

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Bug fixes.

විශේෂාංග

 • Play between humans (local or online) or against the computer.
 • Possibility to create up to 3 different profiles.
 • Strength adapted for everyone, from beginner to GrandMaster.
 • Several play styles : normal, aggressive and defensive.
 • Levels (blitz tournament ...) completely customizable.
 • Read PGN and EPD files and export your games to a PGN file. Reading pdf and epub files. Translation of commented games.
 • Access to chess videos on YouTube, DailyMotion ,Twitch.
 • Autosave serious games.
 • Retrieving the current game to the next start.
 • Real time analysis function by the computer (StockFish).
 • 18 achievements to unlock.
 • Opening book with more than one million positions.
 • 10 languages are supported: English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Hindi, Polish, Hungarian.
 • Other options: resign, sound, book, animations, ability to correct the translation.
 • Practice with puzzles (three levels of difficulty).
 • 3 Chessboards Styles (wood,marble,metal) in 3D and 2D.
 • Add comments to your games.
 • Display ECO code and opening name.
 • Choose your background image.
 • Position Setup.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

ChesSoft

හිමිකම

Copyright © 2020, ChesSoft

වැඩිදියුණුකරු

ChesSoft

නිකුතු දිනය

2014-07-05

ආසන්න වශයෙන් තරම

40.59 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

වෙනත්

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ ගොනු, පර්යන්ත උපාංග, යෙදුම්, වැඩසටහන් සහ ලේඛනගත කිරීම් සියල්ලට පිවිසෙන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
බාහිර ගබඩා ඉඩ උපාංගයක් මත ගබඩා කළ දත්ත භාවිත කරන්න
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
coreNotSupported

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
हिंदी (भारत)
Magyar (Magyarország)
Italiano (Italia)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)

ප්‍රකාශක තොරතුරු

ChesSuccess සහාය


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට