මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$21.99යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි

Cloud enabled: Requires Xbox Game Pass Ultimate & compatible controller, both sold separately. Select regions & devices.Learn more

+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
USD$21.99+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

IT RUNS IN THE FAMILY Children of Morta is an action RPG with a rogue-lite approach to character development, where you don’t play a single character - but a whole, extraordinary family of heroes. Hack’n’slash through hordes of enemies in procedurally generated dungeons, caves and lands and lead the family of Bergsons, with all their flaws and virtues, against the forthcoming Corruption. FEATURES GAMEPLAY Gameplay-wise it's a unique mix of action-adventure RPG, rogue-lite and hack and slash game. By leveling up, you develop not only individual characters but also the entire family. There is no permadeath and you can change family members between the dungeon runs. LOCAL CO-OP Play as two Bergsons together against the Corruption! Additional controller required (online co-op will be added in the future). STORY The story takes place in a distant land but copes with themes and emotions common to all of us: love and hope, longing and uncertainty, ultimately loss... and sacrifice we are willing to make to save the ones we care the most for. Ultimately, it's about a family of heroes standing against the encroaching darkness. DUNGEON CRAWLING All the dungeons in the game are procedurally generated, which means their layout is different with each adventure. There can be from two to four levels of each dungeon, with a unique boss fight at the end. You can always get back to the previous dungeons to get extra XP or finish all the side quests. CHARACTERS & SKILLS Ranged attacks, magic spells, blocks, stuns, healing, evasions and passive skills - it's all there for you to discover, unlock and upgrade. You can choose from seven different family members, each one having unique skill sets. The father, John - a protective warrior with a sword and shield. The elder daughter Linda - a precise archer. Kevin, a quiet fighter equipped with deadly daggers. Lucy - a lively and bold fire mage. Mark - a mindful martial arts fighter. Joey - who smashes his enemies with a sledgehammer. And the latest addition to the family - Apan, a mighty healer and a firm defender in one. ART STYLE A combination of hand painted pixel art and frame-by-frame animations partnered with modern lighting techniques come to life to create the beautifully dangerous world of Children of Morta!

තිරදසුන්

මෙම ක්‍රීඩාව සඳහා ඇඩෝන

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

11 bit studios

හිමිකම

© 2017 11 bit studios S.A. and Dead Mage Inc. Children of Morta, the Children of Morta logo, the 11 bit studios logo and the Dead Mage logo are trademarks of 11 bit studios S.A. and/or Dead Mage Inc.

වැඩිදියුණුකරු

Dead Mage

නිකුතු දිනය

2019-10-15

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ මයික්‍රොපෝනය භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම

USD$3.99

ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලය සහ Windows 10 PC එකක මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට