නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Play the most popular city building game series on mobile! In this new City Island game, City Island 4- Simulation Town: Expand the Skyline, town building has never been more fun! You’ll be the tycoon to grow a small village on one island into a virtual world on multiple islands. No internet required to play. Discover new islands, expand your town and city life, keep your citizens happy, manage transportation and enjoy a virtual world full of quests! Join over 50 million players that played the City Island series so far. The game is highly rated for its awesome detailed graphics and realism. Place buildings and decorations strategically to keep the cash flowing and your city growing. Watch your islands come to life, in the snow, rain and sun, night and day! Manage and expand your city on the go – both online and offline playable. *** With over 85 million downloads and over 10 city building games, Sparkling Society is -despite a small but really passionate team- one of the biggest City Builder Simulation Game developers of the world *** City Island 4- Simulation Town: Expand the Skyline Following the high rated "City Island 3: Building Sim" town builder game, City Island 4 is the fourth game in a very popular series of city building tycoon games. You start on an empty island with little cash and gold, and then you need to manage and grow your village to a small town or city and even further into a metropolis. If you like city buildings games, with 300+ awesome buildings with extreme detail, City Island 4 is your best choice. Join the world’s most popular building simulation game. As mayor, you need to solve real life challenges like buildings maintenance, fires, provide services and other community needs to keep your citizens happy, boost your population with parks and decorations, provide transportability with roads, railways with trains, walking paths, canals, docks and cargo ships and solve fun challenges with friends to grow and shape your society. ** FEATURES ** - Easy to play building sim game - Build and decorate beautiful islands of your own archipelago with more than 300 unique items, be creative! - Fun FREE to play tycoon game - Tablet support - HIGH QUALITY graphics - Intuitive gameplay with challenging tasks, rewards and achievements - Enjoy fun quests to help you create your own virtual paradise - Currencies: gold and cash, pirate chests - Attract citizens with parks, trees, a railway with trains, boats, decorations and community buildings - Collect profit from your commercial buildings - Upgrade your city buildings - Help your citizens and towns village build a city on this exotic island story - Unlock transport to new islands - Collect XP and level up to unlock a new building for construction - Collect dozens of REWARDS while playing - Expand your city to create more room for constructing more buildings, transport and progress your village to a metropolis with tall buildings - Speed up construction / upgrade time - Lots of adventure, pirate chests and quests to unlock - Expand your city - Many hours of free fun

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

3.0.2 🏝️ A brand-new island has added to City Island 4! 🏙️ Expand now and grow your city even further! 2.0.0 ❤️ Finally we've reached v2.0! ⭐️ Redesigned the shop menu: it's much easier now to navigate to the building you're looking for ⭐️ Fix a bug where audio wasn't muted while it needed to be 1.9.9 Fixed bug which could crash the game when sending it to the background Fixed faulty dpi detection on some devices

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sparkling Society Games B.V.

හිමිකම

Sparkling Society 2019

වැඩිදියුණුකරු

Sparkling Society

නිකුතු දිනය

2018-11-04

ආසන්න වශයෙන් තරම

244.27 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට