නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Play the most popular big city building simulation game series on mobile! Build a City: Are you ready to build your own big city skyline? Jump right in this popular free city building game and enjoy the unique atmosphere of your own City Island, the islanders and the fun that over 50 million city-builders have had before you. In this simulation game, City Island 4 - Town Simulation: Village Builder, you’ll get an exotic island paradise with little money and gold, now it’s your job to build and manage a vivid, prosperous city with happy people, many buildings and a great skyline. As city builder, you’ll need to manage and grow your island into a village, small town and finally into a big city metropolis. Build it as you want, build the city of your dreams – both online and offline, no internet required to play! CITY ISLAND 4 - TOWN SIMULATION VILLAGE BUILDER: CREATE A SPARKLING CITY Place buildings and decorations strategically to keep the cash flowing and your city growing. In this new City Island simulation game, building a town city has never been more fun! You’ll be the tycoon to grow a small farming village on one island into a metropolis on multiple islands. Discover new islands, expand your town and city life, keep your citizens happy, manage transportation and enjoy a virtual world full of quests! Join over 50 million players that played the City Island series so far, with awesome detailed graphics and realism. Watch your islands come to life, in the snow, rain and sun, night and day! Manage and expand your city on the go – without internet both online and offline playable. Following the high rated City Island 3 - Building Sim: Little to a Big Town city builder tycoon game, City Island 4 is the fourth game in a very popular series of city building tycoon games. You start on an empty island with little cash and gold, and then you need to manage and grow your village to a tiny city and even further into a big metropolis. If you like city buildings games, with 250+ awesome buildings with extreme detail, City Island 4 is your best choice. Join the world’s most popular city building simulation game. Lots of fun challenges to complete, e.g. find the best way to organize your city with decorations that provide boosts, join events to gather enough materials for special buildings, manage the transportation of the citizens, provide them with enough jobs and community buildings to keep them happy and earn more cash. Enjoy the increased reality with various weather conditions, and many more cool city life aspects. As mayor, you need to solve real life challenges like buildings maintenance, fires, provide services and other community needs to keep your citizens happy, boost your population with parks and decorations, provide transportability with roads, railways with trains, walking paths, canals, docks and cargo ships and solve fun challenges with friends to grow and shape your society. ** FEATURES ** - Easy to play building sim game - Build and decorate beautiful islands of your own archipelago with more than 250 unique items, be creative! - Fun tycoon game - HIGH QUALITY graphics - Intuitive gameplay with challenging tasks, rewards and achievements - Enjoy fun quests to help you create your own virtual paradise in this free-to-play citygame! - Currencies: gold and cash, pirate chests - Attract citizens with parks, trees, a railway with trains, boats, decorations and community buildings - Collect profit from your commercial buildings - Upgrade your city buildings - Help your citizens build a city on this exotic island story - Unlock transport to new islands - Collect XP and level up to unlock a new building for construction - Expand your city to create more room for constructing more buildings, transport and progress your village to a metropolis with tall buildings

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

v3.0.2 🏝️ A brand-new island has added to City Island 4! 🏙️ Expand now and grow your city even further! v2.4.0 🔧 Improved the tutorial 🔧 Fixed a bug with the upgrade toggle 🔧 Fixed a bug which caused the music to stop when switching islands ❤️ Finally we've reached v2.0! ⭐️ Redesigned the shop menu: it's much easier now to navigate to the building you're looking for ⭐️ Fix a bug where audio wasn't muted while it needed to be

විශේෂාංග

 • Easy to play building sim game
 • Build and decorate beautiful islands of your own archipelago with more than 250 unique items, be creative!
 • Fun tycoon game
 • HIGH QUALITY graphics
 • Intuitive gameplay with challenging tasks, rewards and achievements
 • Enjoy fun quests to help you create your own virtual paradise in this free-to-play citygame!
 • Currencies: gold and cash, pirate chests
 • Attract citizens with parks, trees, a railway with trains, boats, decorations and community buildings
 • Collect profit from your commercial buildings
 • Upgrade your city buildings
 • Help your citizens build a city on this exotic island story
 • Unlock transport to new islands
 • Collect XP and level up to unlock a new building for construction
 • Expand your city to create more room for constructing more buildings, transport and progress your village to a metropolis with tall buildings

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Sparkling Society Games B.V.

හිමිකම

Sparkling Society 2019

වැඩිදියුණුකරු

Sparkling Society

නිකුතු දිනය

2019-03-24

ආසන්න වශයෙන් තරම

219.57 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

සාම්ප්‍රදායික

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට