මෙම ක්‍රීඩාවේ නොමිලේ අත්හදා බැලීමක් ඇත

USD$2.99
USD$2.99
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

GLOBAL DOMINATION TO GO! Build. Discover. Conquer. Rule the World! Sid Meier’s Civilization Revolution is an award-winning title with “just one more turn” put into the palms of your hands. Lead your civilization from the dawn of man to the modern age and beyond. Go head to head with history’s greatest leaders as you wage war, conduct diplomacy, discover new technologies, inspire your nation and build the most powerful empire the world has ever known. For nearly two decades, the Sid Meier’s Civilization® franchise has been the benchmark for strategy gaming and is available and updated for Windows Phone 7. You can choose from 16 Civilizations (including America, Spain, China, Japan and Germany) to lead one of four different victory conditions: Technology, Domination, Economic or Cultural. Engage in strategic combat across a randomly generated map for many hours of replayability or use the Scenario Creator to create your own challenge. With multiple difficulty levels, an integrated tutorial and friendly advisors to help newcomers and seasoned Civ veterans alike this is a game for anyone.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

2K

වැඩිදියුණුකරු

2K

නිකුතු දිනය

2012-03-26

ආසන්න වශයෙන් තරම

59.01 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

උපාය මාර්ගය

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

Deutsch (Deutschland)
English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට