නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Welcome to Royale Clans – Clans of Clash: Battle Royale! Fans of strategy games, rejoice! The time of epic battles and desperate duels has come! Discover and craft lots of cards behind each of which there are creatures of Royale Clans – Clash of Wars world: pixel dragons and knights, pocket zombies and mummies, combat robots and giant salamanders, as well as many other incredible beings. Defeat your enemy in a duel by going round his troops and demolish the defensive towers. You will get a crown of king as a token of your victory, as well as win renown in the arena! Best of all fun games! You need to have access to the Internet to play. Game Features: - Lots of tactical options and collectible cards! (tcg) - Cool online battle! Dynamic real-time PvP combat like in coc! Challenge hundreds of players, who are always ready to fight for the glory of the crown. Best game ever! - Win and get a wide variety of chests full of treasures, collect new powerful cards and improve the ones that you already have; Make your own Royale Clans – Clash of Wars deck full of unbelievable soldiers and war machines. - Collect free gems! - Exciting gameplay and original graphics which lead you into atmospheric spectacular battles. - Create an invincible army and fight your enemies; Drive your troops to conquer enemy towers, make good use of your most dangerous creatures and improve your King defence to the maximum! - Survive in various arenas and get to the top, become a true hero of Royale Clans – Clash of Wars! - Long live warriors, blocks and magic!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Fun Free Casual Games

නිකුතු දිනය

2019-05-10

ආසන්න වශයෙන් තරම

23.42 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට