නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

Clash of Tanks Clans - Get ready for battle in this awesome battle royale tank game. In Clash of Tanks Clans , you become the army commander. You must deploy your tank carefully and think about where the enemy tanks are placed - don't get caught out or out-maneuvered. You can only deploy different types of tanks when you have enough power, so think very carefully about your moves. As you play you can upgrade each tank variant and create a powerful army! You should also try another tank game with MOBA play style in Tank.io. The goal of this game is to defeat all of your competitors on the map and fight to the last one. Then you’ll survive and win! Battle against the cunning enemies now! Full metal jacket! Arms clash on the battlefield of WWII! Prepare the army of your armored tanks for fight in the battle simulator. Win gold in battle, use it to buy and upgrade tanks. Every new battle gets more epic in the simulator, prepare well before entering the battlefield. Battle goes unlit no enemy tanks are left. Whose armored army will prevail? Clash of Tanks Clans warfare war game ! Choose your side in the war - Soviets, Allies or Germans. Each has unique tanks and strategy of armored warfare. In the battle simulator the history of WWII goes your way - lead your armored army to victory in epic battle against the enemy. Craft a battle strategy and let your armored army of tanks fulfill on the battlefield. Command your tanks! Clash of Tanks Clans is dangerous, stay out of it! Form your tanks, command to start battle - your armored army will handle the rest. Mind the limits of the battlefield and army size in your strategy. Assemble the best armored army you can put to battle. The battlefield is too small for all those tanks, only one army will remain! Win battle after battle of WWII with your tanks!

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Royal King Games Studio

නිකුතු දිනය

2019-06-17

ආසන්න වශයෙන් තරම

29.11 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට