නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Here comes the game Classic ludo game with new game play and graphics. Enjoy this classic game on your mobile wherever and whenever you want. Recollect your childhood memories with this classic ludo game. You can play this game alone with CPU. CPU players have good AI to make ludo game interesting, challenging and fun. Play with other player on turn base game rule. Make your all four tokes to reach the destination first to win. So, roll the dice and have full fun. Features: 1) 3D game play. 2) Classic experience. 3) Rich graphics. 4) Best ludo game.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Mobibrick Technologies

වැඩිදියුණුකරු

Mobibrick Technologies

නිකුතු දිනය

2015-01-29

ආසන්න වශයෙන් තරම

44.57 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)

අතිරේක නියමයන්

ගනුදෙනු නියමයන්

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට