නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Old good Solitaire implementation for retro lovers! Classic Klondike Solitaire game looks and feels just as Windows Solitaire that we played for a long time. Same scoring system, graphics, cards decks. Perfect solitaire for all those who loved old Klondike on PC! WARNING!!! This software and its developers are not affiliated to Microsoft in any way. Game may contains in-app advertising. Read Privacy Policy before installing.

තිරදසුන්

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Now our Solitaire comes with extra high-definition cards*! Also there are lots of performance and stability fixes, including better implementation of card salute. As a side change, Vegas scoring mode now automatically enables "Cumulative score" option. Another big change affects advertising: depending on availability for your region, there will be single full screen ad instead of annoying bottom banner. Full screen ads shows only once per launch. * card faces for kings, jacks and queens will appear somewhat pixelated to resemble old card images. There is no way we can replace these images without loosing old game look & feel.

විශේෂාංග

  • works on desktops and tablets, including ARM CPUs
  • no unneeded features, no custom weird card images
  • draw one or draw three modes
  • standard and Vegas scoring
  • double tap moves card to aces
  • jumping victory card salute
  • different width and scaling modes
  • carefuly redrawn custom decks similar to old ones

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Alexey Garbuzenko

හිමිකම

Alexei Garbuzenko, 2012-2019

වැඩිදියුණුකරු

Alexei Garbuzenko

නිකුතු දිනය

2012-11-23

ආසන්න වශයෙන් තරම

19.32 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Русский (Россия)
Українська (Україна)


අතිරේක නියමයන්

Classic Solitaire (Free) රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Classic Solitaire (Free) බලපත්‍ර නියමයන්
Card images are based on work by Oxymoron (http://www.waste.org/~oxymoron/cards/) and inspired by original cards by Susan Kare. Inspired by Solitare card game by Microsoft, 1989.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට