නිදහස්
මෙය Microsoft Edge සඳහා දිගුවක් වේ
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Protect your security in real time, prevent tracing, malicious domain names, filter banner ads, pop-up ads, and video ads. The most powerful security plugin in the Eastern Hemisphere, Cloudopt can effectively block all types of ads on all pages, phishing sites, phishing sites and phones. Cloudopt can do this: 1. Block common ads. 2. Accelerate page loading, save bandwidth, block ads and pop-up windows. 3. Block all spyware, adware, and dial-up installers. 4. Protect your privacy by blocking common third-party tracking systems. 5. Protect your against malicious and phishing attacks. 6. Protect you from harassment and fraud. 7. Block the script from the dangerous website to download something. Why use Cloudopt? 1. Cloudopt has ultra-small size and high performance. Installation only need to blink, run as long as similar software general memory. 2. Based on the Material Design design style, with Chrome perfect fusion together. 3. Cloudopt is connected to the cloud security center in real time to protect your browsing security and automatically update ad blocking rules. 4. Our gold medal customer service 7x24 hours on standby, providing a variety of feedback channels. If you need help or feedback, you can go to https://www.cloudopt.net/support

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

深圳市梵王科技有限公司

හිමිකම

Cloudopt

වැඩිදියුණුකරු

Cloudopt

නිකුතු දිනය

2018-08-31

ආසන්න වශයෙන් තරම

3.88 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

ආරක්ෂාව > Personal security

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබ පිවිසෙන වෙබ් අඩවි බලන්න.
ඔබගේ උපාංගය මත පුද්ගලික පිරික්සුම් දත්ත ගබඩා කරන්න.
වෙබ් අඩවි වෙතින් ඔබ යවන සහ ලබන සැම දෙයක්ම කියවීම සහ වෙනස් කිරීම කරන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම යෙදුම ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට