නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Command online shooter - pure action only! Code of War is the online shooter game with the best 3D graphics, realistic physics and the huge selection of actual guns. Try your skills and mastery in the dynamic online action versus other players from the whole world! Become the best and achieve first places in the global leaderboard. Improve your mastery and skills of your fighter to become more powerful! Fight shoulder by shoulder with your friends and achieve the higher ranks of the leaderboard in the modern online action game Code of War! Invite your friends and play together ABSOLUTELY FOR FREE! Features: • Modern 3D graphics • Huge selection of weapons and upgrades of your soldier • Lots of camouflages and decals • Lots of unique battlegrounds • Intuitive clear control system, that will be as good for newbies as for hardcore players • Complete daily missions and improve your fighter • Talk with players in the country chat • Dynamic battles, furious action, you will have no time for rest • You may choose any battle mode: team battles or free for all. All of this FOR FREE! BECOME THE BEST! Join our communities. Keep up to date with all the news about updates! Participate game tournaments, take your 1st place in global ranking! Take your rewards and share your achievements on Google+, Facebook and Vkontakte! Fill your life with spicy feelings, start your battle.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Bug fixes

විශේෂාංග

 • Online team shooting - just action and nothing more!
 • Modern 3D graphics. Beautiful graphics! You have never seen so realistic guns in shooter games.
 • Huge selection of weapons and upgrades of your soldier. More than 30 types of guns, rifles, grenades, landmines, body armors, and weapon skins!
 • Lots of camouflages and decals. Face the battlefield in a complete set of weapons and protection. Play and unlock incredible gun weapons and gadgets.
 • Sniper mode or tank rush. Choose tactics and find your enemy’s weak spots!
 • Lots of unique battlegrounds. Different Maps to try. Train map, Aztec temple, secret city and more. Survive on the military battlefield.
 • Join tournaments to win prizes and elevate your clan or play solo and become the best war sniper.
 • Special Operations / Daily missions: Come into this online game, shoot, upgrade your rank, get stars and daily prizes. Rank up and unlock more cool items and sniper games units.
 • Talk with players in the country chat.
 • Use Easy and intuitive modern control. Try comfort controls and becomes the best sniper on the war battlefield.
 • Dynamic battles, furious action, you will have no time for rest. Teams battle against each other. The mission is to defeat the enemy team and show who’s the best online sniper player!
 • Free for all style. Defeat the other players all over the world as many times as you can. Get ready for some death combat action in our sniper shooting battlefield.
 • Regular updates and new elements are waiting for you in online multiplayer shooting games.

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Extreme Developers

හිමිකම

Extreme Developers

නිකුතු දිනය

2018-02-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

301.54 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට