නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Command online shooter - pure action only! Code of War is the online shooter game with the best 3D graphics, realistic physics and the huge selection of actual guns. Try your skills and mastery in the dynamic online action versus other players from the whole world! Become the best and achieve first places in the global leaderboard. Improve your mastery and skills of your fighter to become more powerful! Fight shoulder by shoulder with your friends and achieve the higher ranks of the leaderboard in the modern online action game Code of War! Invite your friends and play together ABSOLUTELY FOR FREE! Features: • Modern 3D graphics • Huge selection of weapons and upgrades of your soldier • Lots of camouflages and decals • Lots of unique battlegrounds • Intuitive clear control system, that will be as good for newbies as for hardcore players • Complete daily missions and improve your fighter • Talk with players in the country chat • Dynamic battles, furious action, you will have no time for rest • You may choose any battle mode: team battles or free for all. All of this FOR FREE! BECOME THE BEST! Join our communities. Keep up to date with all the news about updates! Participate game tournaments, take your 1st place in global ranking! Take your rewards and share your achievements on Google+, Facebook and Vkontakte! Fill your life with spicy feelings, start your battle.

තිරදසුන්

ඔබ මෙම අන්තර්ගතයට ඇතුල් නොවිය යුතුය

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

- Hot fixes - New map soon! - New types of ammo to help you in battle soon!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Extreme Developers

හිමිකම

Extreme Developers

නිකුතු දිනය

2018-02-20

ආසන්න වශයෙන් තරම

515.7 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 16 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ පිහිටුම භාවිත කරන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.
ඔබගේ ගෘහස්ථ හෝ කාර්ය ජාල වලට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට