නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා

විස්තරය

Rewind, rethink, redo. COGEN is a brand-new kind of 2D action game where there's no time for death. This demo contains a special stage not available in the full game. Can you reach the boss and defeat it within the time limit, or will you run out of time and be sent back to the Title screen to start over? The clock's ticking, and only your skill will see you through! (Beating the boss also sends you back to the Title screen, but it's so much more satisfying this way.) *Saved data from the demo will not be carried over to the full version of the game. ■Story Awakening to find herself sprawled on a floor of hard steel, the first thing that greets Kohaku's eyes is a strange talking sword named ExeBreaker. Unsure of where she is or what's going on, she agrees to this sardonic sword's proposal to join forces, and together they journey deep into the heart of a transformed Cogen City—once Kohaku's home, now a collapsing ruin. Both mystery and mayhem await her, but with the power of ExeBreaker's Ouroboros System on her side, nothing will stop her from discovering the truth of what happened to her beloved home. ■Defy Death by Rewinding Time! Any hit you take is a death sentence in this side-scrolling 2D action game. But fear not! You may lack the HP to weather a beating, but you've got the Ouroboros System on your side. This futuristic technology kicks in the instant death embraces you and allows you to rewind up to 3 seconds of time. Slip up and wish you could take it back? Want to play around and experiment? Easy, just rewind the clock! Hone your skills through trial and error, and triumph over diabolical traps and legions of fearsome foes! ■Staff Composer: Motoi Sakuraba Character Designs: ntny

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Gemdrops, Inc.

හිමිකම

©Unity Technologies Japan / Gemdrops, Inc.

වැඩිදියුණුකරු

Gemdrops, Inc.

නිකුතු දිනය

2021-11-06

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 7 සහ ඉහළ සඳහා


ස්ථාපනය

ඔබගේ Xbox One කොන්සෝලයේ මුල්පිටුව මත ස්ථාපනය කර ඔබගේ Microsoft ගිණුම කරා සම්බන්ධ වී ඇති විට ප්‍රවේශය ලබා ගන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
中文(中国)
中文(台灣)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට